Regulamin Podkarpackiego Festiwalu Nauki

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy — Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” oraz Pratt&Whitney Rzeszów (zwanymi dalej Organizatorami) i dotyczy Podkarpackiego Festiwalu Nauki, zwanego dalej Festiwalem, odbywającego się w dniach 20 -21 września na terenie G2A Arena Centrum Wystawienniczo–Kongresowe Województwa Podkarpackiego, Jasionka 953, 36-002 Jasionka.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Festiwalu będą  przebywały na terenie, na którym jest przeprowadzany. Każda osoba  przebywająca na tym terenie w czasie trwania Festiwalu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Celem postawionym sobie przez organizatorów Festiwalu – jest popularyzacja nauki wśród mieszkańców Rzeszowa i regionu.
 4. Uczestnikiem Festiwalu jest każda osoba znajdująca się w czasie trwania Festiwalu w gmachu organizatora, partnera lub na terenach przylegających, jak i terenach, na których odbywają się imprezy plenerowe zwane dalej „Terenem Festiwalu”.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za Uczestników w trakcie trwania Festiwalu.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treści prezentacji przedstawianych w trakcie trwania Festiwalu.
 7. Przebywanie na Terenie Festiwalu w czasie jego trwania oznacza automatycznie bezwzględną akceptację postanowień Regulaminu.

§ 2 WSTĘP NA TEREN FESTIWALU

Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny i przysługuje:

 1. 20.09.2019r. – Opiekunom i uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które spełniły warunki rekrutacji.
 2. 21.09.2019 – wszystkim Uczestnikom;

§ 3 SZKOŁY I UCZNIOWIE

 1. Uczestnictwo szkół w Festiwalu jest dobrowolne – następuje po zapoznaniu się opiekuna z niniejszym regulaminem oraz wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 2. Liczba miejsc jest ograniczona. Ze względów organizacyjnych i logistycznych szkoły oraz ich uczniowie wezmą w nim udział, w terminie określonym przez organizatora Festiwalu.
 3. Placówki oświatowe wysyłają swoich uczniów na Festiwal Nauki pod opieką własnych nauczycieli, w zorganizowanych grupach. Nauczyciele odpowiadają za ich bezpieczeństwo, niezależnie od działań organizatorów, w tym zakresie. Podczas Festiwalu uczestnicy muszą (ze względów organizacyjnych i związanych z bezpieczeństwem) podporządkować się zaleceniom organizatorów.

 § 4 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Wstęp na Teren Festiwalu oraz udział w nim w czasie jego trwania jest bezpłatny i przysługuje wszystkim osobom, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.
 2. Osoby małoletnie uczestniczą w Festiwalu na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych, które sprawują nad nimi w danej chwili opiekę.
 3. Wszyscy Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnicy oraz wszystkie osoby obecne na Terenie Festiwalu są zobowiązane do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora oraz służb porządkowych.
 5. Zabrania się wnoszenia na Teren Festiwalu i posiadania przez osoby w nim uczestniczące w szczególności: broni, amunicji lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych a także innych tego typu środków.
 6. Na Terenie Festiwalu zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji politycznej.
 7. Na Teren Festiwalu obowiązuje zakaz wstępu dla osób: znajdujących się pod wpływem alkoholu lub w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków oraz zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa Uczestników Festiwalu lub porządku publicznego.
 8. Ponadto zakazuje się: wchodzenia do lub przechodzenia przez obiekty, tereny i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego dostępu, wchodzenia do pomieszczeń służbowych, przechodzenia przez miejsca nieprzeznaczone dla publiczności, odgrodzone płotkami lub w inny sposób zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 9. Udział w Festiwalu jest jednoznaczny z udzieleniem przez  Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku. Udział w Festiwalu stanowi również zgodę Uczestnika na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku lub głosu w związku z Festiwalem oraz na nieodpłatne wykorzystanie poprzez transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek działaniem promocyjnym Festiwalu, w szczególności zamieszczanie zapisu na stronie internetowej, w wydawnictwach, w mediach. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu. Postanowienia te stosuje się odpowiednio do wyrażenia zgody przez opiekuna prawnego wobec dziecka.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia każdego Uczestnika Festiwalu, który narusza postanowienia Regulaminu, zasady bezpieczeństwa publicznego, zasady kultury osobistej lub przeszkadza innym osobom w odbiorze imprez festiwalowych.


§ 5. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów zwana dalej Administratorem. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się dzwoniąc pod numer 17 888 60 03 bądź pisząc na wskazane w pkt. 2 adresy.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów lub email: info@dolina-wiedzy.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy lub realizacja umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem dotyczącej uczestnictwa dziecka w projekcie „Wystawy interaktywne” (zwana dalej „Umową”), dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w postaci działań marketingowych tj. art. 6 ust. 1 f RODO) .
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz celem podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także później – w zakresie przewidzianym przepisami prawa, tj. m.in. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
 7. Administrator może przekazać Twoje dane podmiotom stale współpracującym z Administratorem przy organizacji Festiwalu. Dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcy serwera oraz poczty elektronicznej.
 8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty Uczestnika pozostawione na Terenie Festiwalu.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.podkarpackifestiwalnauki.pl.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2019 r.